1. 0 Økonomi


Dokument oppdater:
 08.11.2018
Godkjent i styremøte:
16.08.2018
Neste revisjon:
01.04.2019

1.1 Kontigent og treningsavgift

Kontigent og treningsavgift fastsettes på årsmøte. Medlemskontigent fastsettes på årsmøte til hovedlaget og treningsavgiften fastsettes på årsmøte til fotballen.

1.1.1 SATSER 2019

Følgene satser ble vedtatt på  årsmøte 2018 og gjelder for 2019

Ved innmelding etter 1. juli faktureres halv treningsavgift. Det faktureres hel medlemskontigent uansett når man melder seg inn.

Alder
Medlemskontigent
Treningsavgift
Totalt
0-6 år
450
1 600
2050
7-12
450
1 900
2 350
13 -> Senior
450
2 450
2 900


Spillere som starter etter serieslutt betaler ikke treningsavgift det året.

Viktig!

Ingen trenere eller lagledere kan frita spillere for kontigent eller treningsavgift. Dette skal behandles av styret

1.1.2 SØKNAD OM Å DELE OPP INNBETALING AV TRENINGSAVGIFTEN

Man kan via denne linken søke om å få dele opp innbetaling av treningsavgiften. I søknaden skal det fremgå en plan for innbetalingen. Etter av søknaden er behandlet og innvilget så skal man skrive en kontrakt/avtale med Tune IL Fotball.

https://www.cognitoforms.com/TuneILFotball/SøknadOmDelbetalingAvTreningsavgiften

1.1.3 Søknad om støtte fra kommunen på treningsavgift og medlemskontigent.

Familier med dårlig råd bes ta kontakt med styret i Tune IL Fotball, der vi sammen kan søke Sarpsborg kommune om støtte til treningsavgift og medlemskontigent. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Send en e-post til medlem@tunefotball.no

1.1.3.1 Støtte ved egenandel til CUP osv.

Tune IL Fotball har ikke anledning til gi støtte til egenandel på CUPer osv. Vi oppfordrer da foresattes spiller til å ta kontakt med NAV for søke om støtte til egenandelen.

1.1.4 Innbetaling av medlemskontigent -og treningsavgift

Tune IL fotball vil fra 2019 benytte Superinvite for innbetaling av medlemskontigent og treningsavgift. Nytt er da at man betaler "online" og medlemskontingenten innkreves av fotballen på vegne av Tune IL.  

Alle lagledere vil få en link til en liverapport for å kunne følge opp innbetalinger på sitt lag

1.2 Dugnader

Tune IL Fotball er som alle andre klubber nødt til å ha inntektsbringende dugnader for å kunne holde treningsavgiften på et lavt nivå.  Treningsavgift alene er ikke nok til å finansiere den daglige driften av lagene i Tune IL Fotball. 

1.2.1 Salgsdugnad

Salgsdugnad arrangeres 2 ganger pr. år og hvert medlem skal innbringe 2 X  ca. 500 kr i inntekt. Denne dugnaden arrangeres i samarbeid med Tune IL håndball.

Dugnad ved arrangementer osv. Ved arrangementer i regi av Tune IL Fotball kan vi trenge medlemmer / foresatte til å stille opp.

1.2.2 KIOSK

Kiosken er en viktig inntekt for Tune IL Fotball. Hvert lag for ansvar for å dekke opp 1-2 uker i løpet av en sesong.

I barnefotballen og i ungdomsavdelingen (opp til 16 år), er det foresatte som står sammen med medlemmet. Ingen under 16 skal så i kiosken alene. Lagledere er ansvarlig for å sette opp vaktliste de ukene de har vakt og ansvarlig for at vaktene dekkes opp.

1.2.3 Inntektsbringende dugnad til lagkasse

Lag som på egent initiativ skaffer dugnad, få dette godkjent av styret.

Eksempler på dugnader innad i laget:

  • Varetelling
  • Flytting
  • Salgsdugnader
  • Kakelotteri

Tiden lagene bruker på dugnad kommer i tillegg til dugnad pålagt av klubben.

1.2.4 Innvilgelse av salgsdugand for lagkasse

For å få innvilget søknad om egen dugnad, ser styret på lagets deltagelser på dugnad i regi av klubben. Har laget høy oppslutning på dugnader for Tune IL Fotball (Både inntektsbringende dugnader og andre dugnader), er sjansen stor for å få innvilget egen dugnad til laget.
Søknad om dugnad sendes til intern@tunefotball.no

1.3 SPONSORER

Støtte fra næringslivet er en viktig inntekt.
Sponsoravtaler kan kun inngås av klubbens markedsansvarlig.

1.3.1 DRAKTSPONSOR

Det er inngått avtale med Tune IL Håndball har vi skal ha like drakter og de samme sponsorene. Avtale med draktsponsorer skal kun inngås av klubbens markedsansvarlig

1.3.2 WEBANNONSER

Webannonser selges av Tune IL sin markedsansvarlig

1.3.4 SPONSING AV LAG

Både foresatte, trenere og medlemmer skal primært jobbe for å skaffe sponsorer til klubben. Egne sponsorer fra næringslivet til lag godtas ikke.

1.4 LAGKONTO

F.o.m 2019 har vært lag fått opprettet en bankkonto hos vår bankforbindelse hos DBN. Så det er derfor  ikke tillatt  å bruke egen privat bankkonto som lagkasse.
Lagleder skal heller ikke ha kontanter oppbevart hjemme i lengre periode. Man skal så raskt som mulig sette pengene inn på kontoen til laget.

1.4.1 OPPHØR AV LAG

Hvis et lag opphører så tilfaller pengene laget har på sin lagkonto i sin helhet til Tune IL Fotball

1.5 SØKNAD OM MIDLER

Det finnes mange fond og stiftelser man kan søke om midler fra. Tune IL Fotball er ansvarlig for søke om midler som skal tilfalle fotballen

1.5.1 TUNE IL FOTBALL

Tune IL Fotball ved styret som søker om midler som kommer hele klubben til gode. Dette kan være i form av midler til utstyr, arrangementer, midler til kurs osv.

Får man midler så øremerkes disse pengene til formålet som det er søkt om.

1.5. 2 LAG/FORESATTE

Lag og foresatte skal ikke søke om midler til eget lag fra fond og stiftelser.

1.6 Bilgodtgjørelse / reiseregning / honorar

Trenere og tillitsvalgte som i kontrakt har avtale om lønn og/eller å få dekket utgifter tilkjøring, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før bilgodtgjørelse utbetales.

Dersom ikke godkjente bilgodtgjørelsesskjema leveres, vil kontraktsfestet maks. beløp utbetales som lønn. Ved krav om bilgodtgjørelse skal utarbeidet standardskjema for dette benyttes. Skjema fås ved henvendelse til daglig leder.

Standardskjema skal utfylles med påkrevd informasjon for å kunne beregne korrekt kilometergodtgjørelse. Ferdig utfylt skjema signeres og overleveres styreleder for kontroll og attestasjon. Styreleder kontrollerer at dette dekkes av inngåtte kontrakter. Godkjent skjema attesteres av styreleder og videresendes økonomiansvarlig for utbetaling.

Utbetaling av godtgjørelse skjer to ganger pr. kalender år (innen 20.juni og innen 20. november) Lista må være levert innen den 10. den mnd. utbetalingen skal finne sted.

Økonomiansvarlig fører alle godtgjørelser i fotballgruppens regnskap og kontrollerer at utbetalt godtgjørelse er innenfor kontraktsramme, samt holder styreleder løpende orientert om oppfyllelse av dette.

1.6.1 Fritak treningsavgift eget barn

F.o.m 2019 så for ingen trenere som i kontrakt avtale om lønn og/eller å få dekket utgifter tilkjøring fritak for treningsavgift eget barn.

Følgene får fritak for treningsavgift eget barn:

  • Styremedlemmer
  • Trenere og lagledere i Ungdomsfotballen uten avtale om lønn/utgifter til kjøring. 
  • I barnefotballen gis en hel og en halv treningsavgift fritak pr. påmeldte lag i serien. Trenerene må internt finne ut hvem som skal ha dette fritaket,

1.7 Dommere til treningskamper

Vi har nå en aktiv ungdom avdeling og før seriestart så er det mange som ønsker å spille treningskamper. I ungdomsfotballen så får vi utgift på dommere. Tune IL Fotball ønsker at lag skal spille mange treningskamper, men dette kan medføre en stor utgift for oss.

F.o.m 2019 så må lagleder forsøke å få motstander sitt lag til å være med på å dele utgiften til dommere.