3.1.0 MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT


I 2019 faktureres medlemskontingenten sammen med treningsavgiften. Fotballen er ansvarlig for å overføre medlemskontingent til Tune IL, i begynnelsen av hver måned.

Utsendelse av treningsavgift skjer i begynnelsen av Januar mnd. med forfall 1. mars. Nytt i 2019 er at vi benytter oss av Superinvite for å betale for sesongen 2019. 

Lagleder vil til enhver tid ha tilgang til en "live" liste med de som har innbetalt for sesongen 2019. 


3.2.0 Nytt medlem i løpet av sesongen

Lagleder er ansvarlig for å sende ut linken til innmelding og betaling til foresatte / spiller. Lagleder er da også ansvarlig for å følge opp innbetalingen og at spilleren er registrert i Superinvite. 


3.2.1 MEDLEMMER SOM SLUTTER

Når et medlem slutter skal lagleder utføre følgende:

  1. Be foresatte spiller fylle ut følgene skjema: https://tunefotball.helpdocs.com/medlemsservice/hvordan-melde-seg-ut-av-tune-il
  2. Det vil da bli opprettet en "ticket" hos styret
  3. Styret oppretter task som fordeles på lagleder og medlemsansvarlig
  4. Når alle task er utført slettes medlemmet fra vårt register


3.2.3 VASK AV MEDLEMSREGISTER

Lagleder skal gå igjennom sitt medlemsregister etter forespørsel fra styret. Tilbakemelding skal gis innen tidsfristens utløp.


3.3 POLITIATTESTER

Alle som skal ha et tillitsverv i Tune IL Fotball skal fremvise Politiattest uten merknader.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.


3.3.1  For politiattest-ansvarlig

Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver i klubben som krever politiattest

Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen

Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.

Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

-  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd


- dato for fremvisning


Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.

Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


3.3.2 - for søker av politiattest

Du søker enkelt om politiattest på nett her.

Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon


3.3.3 MÅ SØKE PÅ NYTT HVERT TREDJE ÅR

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk. Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.


3.4 FIKS

Fiks ansvarlig melder på lag i serien og på Cup via Fiks.


Frister for påmelding til serien.


3 divisjon og høyere 1 desember

Senior kvinner / menn 15 desember

Ungdoms fotball 1 januar

Barnefotball (6-12 år) 1 februar.

Lagledere må melde inn lag til Fiks ansvarlig senest 14 dager før.

Fiks ansvarlig holder styr på overganger, registering av nye spillere og Innmelding av 12 åringer i Fiks.

Tune Fotball må lage oppdaterte lister på trenere og kontaktpersoner på hvert lag, så Fiks ansvarlig kan kontakte trenere / kontaktpersoner  ved overganger eller purringer.

Fiks ansvarlig legger inn nye brukere i FIKS og gir rettigheter til lagledere / oppmenn / trenere etter behov. Sletter også brukere når de avslutter sitt engasjement i TUNE IL.

For å opprette bruker på FIKS ansvarlig få: Navn, adresse, mail adresse, mobil nummer og fødselsdato.


3.5 KAMP OG TRENINGSTIDER


3.6 SKADER

Ved alvorlig skade på en spiller enten under trening eller kamp skal følgene gjøres.

Trener / lagleder varsler leder for avdelingen (BF, UA, senior) straks.

Avdelingsleder varsler styreleder

Trener / lagleder fyller ut følgene skjema https://tuneil1.typeform.com/to/e0YR0Y

Når skjema er mottatt, vil avdelingsleder informere foresatte / spiller om hvordan man registerer skaden hos forsikringsselskapet


3.7 NØKLER OG TUNEHYTTA

Hvert årstrinn skal et sett med nøkler til Tunehytta. Vi gir ikke ut nøkler til alle ÷÷


3.8 SØKNAD OM CUP

Alle som skal delta på CUP som de ønsker at Tune IL Fotball skal dekke skal benytte følgene skjema:

https://tuneil.no/soknad-om-cup/

Vedlegg: Retningslinjer for cup og turneringer


3.9 KJØRELISTER

Kjørelister sendes fra trener til leder for avdelingen i utfylt og underskrevet stand. Leder skal så attestere for kjøringen til treneren. Så skal trener oversende dette til økonomiansvarlig så også foretar utbetalingen. Kjøreliste finner du inne på teamwork under filer.


3.10 BESTILLING AV UTSTYR

All bestilling av utstyr skal skje via skjema som du finner inne på teamwork. Dette for at vi skal ha en god oversikt over bruk og innkjøp av utstyr. Det er kun lagleder som har mulighet til å bestille og man skal ikke selv hente ut utstyr hos Prozo som ikke er godkjent av styret.


3.10.1 DRAKTER

...

3.10.2 BALLER

...

3.11 Trenere og lagledere

Tune IL Fotball er basert på frivillighet og i barnefotballen er vi avhengig av at foreldre stiller opp.


3.11.1 Nye personer rundt et lag

For at vi som klubb skal ha oversikt over hvilke personer som er rundt et lag, skal alltid personen som ønsker å stille opp sende oss en søknad. Vi opplever hver år at noen slutter og noen kommer til på etablerte lag og dette spesielt i barnefotballen, og uten at styret får beskjed om dette.


3.11.2 Registrering av ny person med verv

For at vi skal ha kontroll så skal alle nye med verv, sende inn et skjema til oss. Dette inneholder kontaktinformasjon som vi trenger. Vi setter da i gang prosessen med politiattest, trener pakke og eventuelle nøkler.


POLITIATTEST: KLUBBEN MÅ FÅ BESKJED OM NYE PERSONER RUNDT ET LAG