Dokument oppdater:
08.11.2018
Godkjent i styremøte: 16.08.2018
Neste revisjon:
01.04.2019


4.1 MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

I 2019 faktureres medlemskontingenten sammen med treningsavgiften. Fotballen er ansvarlig for å overføre medlemskontingent til Tune IL, i begynnelsen av hver måned.

Utsendelse av treningsavgift skjer i begynnelsen av Januar mnd. med forfall 1. mars. Nytt i 2019 er at vi benytter oss av Superinvite for å betale for sesongen 2019. 

Lagleder vil til enhver tid ha tilgang til en "live" liste med de som har innbetalt for sesongen 2019. 

4.1.1 Nytt medlem i løpet av sesongen

Lagleder er ansvarlig for å sende ut linken til innmelding og betaling til foresatte / spiller. Lagleder er da også ansvarlig for å følge opp innbetalingen og at spilleren er registrert i Superinvite. 

4.1.2 MEDLEMMER SOM SLUTTER

Når et medlem slutter skal lagleder utføre følgende:

 1. Be foresatte spiller fylle ut følgene skjema: https://tunefotball.helpdocs.com/medlemsservice/hvordan-melde-seg-ut-av-tune-il
 2. Det vil da bli opprettet en "ticket" hos styret
 3. Styret oppretter task som fordeles på lagleder og medlemsansvarlig
 4. Når alle task er utført slettes medlemmet fra vårt register

4.1.3 VASK AV MEDLEMSREGISTER

Lagleder skal gå igjennom sitt medlemsregister etter forespørsel fra styret. Tilbakemelding skal gis innen tidsfristens utløp.

4.1.4 Melde overgang til Tune IL Fotball

Er man over 12 år, spiller i en annen klubb og ønsker en overgang til Tune IL Fotball, må man melde overgang. Vedlagt her ligger det et samtykkeskjema som man må laste ned og fylle ut. 

Dette skjemaet skal lastes opp til oss via denne linken https://www.cognitoforms.com/TuneILFotball/Samtykkeskjema

I dette skjemaet som har vi noen kontrollspørsmål før vi behandler søknad om overgang.

De viktigste punktene for at en overgang skal godkjennes av oss, tidligere klubb og NFF Østfold er:

 1. Er dine økonomiske forpliktelser ovenfor klubben du melder overgang fra innfridd (medlemskontigent, treningsavgift og andre avgifter)
 2. Er alt utstyr levert tilbake til klubben du melder overgang fra (fotballer, drakter osv..)

Svarer du nei på noe av dette, er sannsynligheten for av tidligere klubb ikke godkjenner overgangen.  Vi ber derfor om at du har alt i orden hos tidligere klubb før du melder overgang.

4.1.5 Melde overgang

 1. Fyll ut skjemaet som ligger under i denne artikkelen
 2. Last opp skjemaet her
 3. Vi kontrollerer skjemaet og er alt OK, legger vi inn en forespørsel om overgang
 4. Tidligere klubb enten godkjenner eller kan avvise en overgang
 5. Ved godkjent overgang, så sender vi deg en link for innbetaling av medlemskontigent, treningsavgift og overgangsgebyr. 
 6. Når dette er innbetalt, så betaler vi overgangsgebyret og du vil da få beskjed om når du er spilleklar i Tune IL Fotball

4.1.6 Satser overgangsgebyr

NFF har vedtatt følgende overgangsgebyrer (2018)

 • Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-
 • Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-
 • Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-
 • Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-
 • Utlån amatørspiller med kontrakt - kr.1.200,-
 • Profesjonell spiller - kr.2.500,-
 • Utlån profesjonell spiller - kr.5.000,-

Spillere på prøvetrening:

Spillere som ønsker å trene med Tune lag, men som ennå er medlem i en annen klubb må ha en skriftlig godkjenning av sin nåværende klubb. Denne dokumentasjonen skal leveres til sportslig leder i klubben.

4.1.7 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet til Tune IL. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom, voksne. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

4.1.8 Ikke betalt medlemskontigent eller treningsavgift

Hvis ikke et medlem har betalt medlemskontigent eller treningsavgift innen frist vil styret fra 2019, sette spiller som inaktiv i FIKS. Lagleder vil da få beskjed om dette. Det gjøres da unntak fra dette hvis foresatte / spiller tar kontakt med styret for å avtale videre plan for innbetaling. 

Trener / lagleder har da det fulle ansvaret for å ikke benytte denne spilleren i kamp eller trening. Er spiller satt inaktiv i FIKS er det ikke gyldig forsikring på spiller og man kan heller ikke føre opp spiller på spillerkortet

4.2 Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og lagledere. Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Vi skal ha attest fra trenere, styremedlemmer, reiseledere og de som ofte kjører andre sine barn.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk. 

Alle som skal ha et tillitsverv i Tune IL Fotball skal fremvise Politiattest uten merknader.

4.2.1 - for politiattestansvarlig

Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver i klubben som krever politiattest

Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen

Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.

Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

-  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd

- dato for fremvisning

Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.

Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

4.2.3 - for søker av politiattest

Du søker enkelt om politiattest på nett her.

Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. 

PS! Husk at klubb må signere attesten før man laster den opp til politiet.

4.2.4 POLITIATTEST MOTTATT

Når personen som har søkt om politiattest har mottatt denne, så skal denne fremvises til leder for avdeling.

Når leder for avdelingen har sett denne skal dette noteres i vårt lukkende område på vårt intranett, som bare leder for BF, UA og Senior har tilgang til.Tune IL Fotball skal ikke ha attesten, bare se den og søker tar selv vare på attesten

4.2.5 MÅ SØKE PÅ NYTT HVERT TREDJE ÅR

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk. Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.

7.2.2 Øvrige avgifter

Treningsavgiftene fastsettes på årsmøte til Tune IL Fotball.
Andre avgifter kan være inngangspenger på arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

7.3 Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring

7.4 Arbeidsgiveransvar

Dersom klubben har ansatte er det styret som har arbeidsgiveransvaret. Ansvar for å følge opp daglig leder kan delegeres til ett av styremedlemmene. Dersom det er flere ansatte er det vanligvis daglig leder som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

Klubben bør beskrive: - Om klubben er medlem av arbeidsgiverforening? - Om det er opprettet tariffavtale? - Rutiner for ansettelse - Personalansvar - Arbeidsavtaler For mer informasjon:

7.4 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Før alle hjemmekamper skal lagleder påse at banen er klar til kampstart, samt ta i mot bortelaget og dommer(e).
Fra og med 13 år spilles det 9- fotball, og banen må merkes etter dette.
I yngre årsklasser spilles det 5- eller 7-fotball.
All merking forgår med "hatter" eller kjegler.

7.5 Bruk av klubbhus og anlegg

Tune disponerer to kunstgressbaner (11-baner).
 Fordeling av treningstider gjøres av nestleder Alf-Martin Nygård.
 Ønske om treningstid/bruk av bane/avbestillinger gjøres til Alf-Martin Nygård via Facebooksiden.
 Booking av Tunehytta gjøres via tunehytta.no

I Tunehytta finnes det for øvrig garderober, møterom, kiosk og hems.

7.6 Informasjon om dommere

Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter. Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen. Det kan være fornuftig å arrangere årlig klubbdommerkurs i klubben.

Å være dommer kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig å skape et godt dommermiljø hvor dommerne føler seg viktige og som en naturlig del av klubbmiljøet. Gi dem utstyr og oppfølging. Det er lurt å dresse opp de nye dommerne med en enkel utstyrspakke. Oppfølging og veiledning på feltet vil være viktig for at dommere skal føle større trygghet, samtidig som de får økt sin kompetanse. For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen, mens det for klubbdommere er klubbens oppgave. Samlinger med dommerrelaterte tema er med på å skape et dommermiljø. Det kan også være verdifull læring for spillere og trenere. Dommerkontakten er en rolle i klubben som er viktig for å legge til rette for dommerne i klubben.

7.8 Kamp -og treningstider

Klubbens bane-ansvarlig setter opp treningstider etter ønsker fra lag. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å innfri lagenes ønsker. Men, i noen tilfeller lar dette seg ikke gjøre, da f.eks. mange lag ønsker å trene på samme dag og tidspunkt.

7.8.1 Treninger


7.8.2 Treningskamper

Mange spiller treningskamper i sin oppsatte treningstid. Ønsker man å spille treningskamper uten om dette booker man dette enten via facebook gruppen vår (husk da å tagge Alf-Martin i innlegget), eller send en e-post til alf@tunefotball.no

7.8.2.1 Baneforhold

Vi bor i Norge og det kan komme vintre med med mye snø og kulde som gjør at vi må stenge begge / eller den ene banen dessverre.

Ved en bane stengt

Da begynner det å bli trangt om plassen... Så her må alle være fleksibel og vi må ha en god dialog hele veien.

 • Lag som ikke skal benytte sin oppsatte treningstid, plikter i god til å gi beskjed om dette
 • Lag som har hel bane, vil måtte klare seg med en halv bane
 • Leietakere (eksterne) må enten flytte sin treningstid, eller kamp til et tidspunkt der banen er ledig. Eventuelt avlyse.  Tune kommer ikke til å be lag i klubben til å avlyse treningene sine pga. utleie. 
 • For allerede oppsatte treningskamper av Tune lag, går dette foran treningstid til andre lag i klubben.  

Ved begge baner stengt

Da er det enten mye snø eller at det er veldig mye is og vi har da ingen tilbud til lagene dessverre

7.8.3 Kamper

7.8.5 Utleie av Tunebanen

Etter vi fikk kunstgress nr. 2 har forespørselen etter å leie fra andre klubber økt. Og følgende retningslinjer gjelder for utleie

 • Vi leier kun ut når vi ser vi har ledig kapasitet på banen
 • Ved redusert banekapaitet pga. baneforhold så må leietaker kansellere trening/kamp eller godta at vi legger dette til tider hvor det er ledig kapasitet på banen.